16 Aralık 2018 Pazar 10:45:41
» Mahmut Esen: 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ve KAMU MALİYESİNE GENEL BAKIŞ

Mahmut Esen: 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ve KAMU MALİYESİNE GENEL BAKIŞ

"Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız." Galileo Galile
Paylas
http://www.bagimsizozgurmedya.com
Mahmut Esen: 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ve KAMU MALİYESİNE GENEL BAKIŞ
http://www.bagimsizozgurmedya.com/turkhaber.html
Ekonomi - 22 Şubat 2018, Perşembe 19:23:24
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 ....

 I-GİRİŞ

 

23.12.2017 gün ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31.12.2017 gün ve 30287 sayılı (M) R.G. yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planda (2018-2020) belirlenmiş politika, hedef/ önceliklere göre ve özel mevzuatına göre hazırlanmış olan 2018 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının, TBMM yapılan görüşmeler sonucunda da kayda değer bir değişikliğe uğramadan aynen kabul edildiği görülmüştür.

 

Ülke ve ulus sorunların tespiti ve alınması gereken önlemler açısından; kamunun gelirlerinin toplanması, giderlerin gerçekleştirilmesi, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimini kapsayan kamu maliyesinin durumunun iyi bilinmesi ve gelişmelerin yakından izlenmesi özel bir önem taşımaktadır.

 

Bu bağlamda merkezi yönetim bütçesi kanunları, tasarı/gerekçeleri  ve ekleriyle birlikte  güncel nitelikli, önemli bilgileri içermektedir.

 

Bu yüzden yazımızda 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinin gelir, gider ve denkleştirmesi ele alınmakta, bütçe rakamlarının değerlendirilmesi yapılmakta;  kamu maliyesini ilgilendiren konularda fikir açıklamasında bulunulmadan önce bilinmesi ve el altında tutulması gerektiği düşünülen, en önemli/ somut bilgi notlarına dikkat edilmesi amaçlanmaktadır.

 

II-2018 YILINA AİT TEMEL  EKONOMİK GÖSTERGELER  (HEDEFLER)

 

Orta Vadeli Programla (2018-2020) belirlenmiş olan bazı makro ekonomik göstergelerdeki 2017 yılındaki gerçekleşme ve 2018 yılı tahminleri Tablo:1'de gösterilmiştir.

 

Tablo:1 2017 ve 2018 Yıllarına ait Temel  Ekonomik Göstergeler    

 

2017 Gerç. Tahmini

2018 Programı

GYİH ( Milyar TL)

3.035  

3.446

Kişi Başına Gelir (GSYH, ABD Doları)

10.579

11.409

GSYH Büyümesi (%)

  5,5

5,5

İşsizlik Oranı (%)

10,5

9,9

İTHALAT (CİF)  (Milyar ABD Doları)

243,1

273,2

İHRACAT  (FOB) (Milyar ABD Doları )

175,8

201,4

DIŞ TİCARET DENGESİ  (Milyar ABD Doları)

-67,2

-71,8

CARİ DENGE ( Milyar ABD Doları)

-39,2,

-40

DEFLATÖR (%)(GSYH'da Sabit Fiyatlarla Artış Oranı)

  10,3

7,6

TÜFE (Yıl Sonu  %)

9,5

7,0

                     Kaynak: Orta Vadeli Program (2018-2020)

                       

III- 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

 

A-Bütçe Giderleri

a)-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderler

Merkezi yönetim bütçelerindeki 2017 ve 2018 yılı giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımları; 2017 yılı giderlerindeki gerçekleşmeler ve 2018/2017  gider tahminlerindeki değişim oranlarına Tablo 2'de yer verilmiştir.

 

                                       Tablo:2 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı M.Y. Bütçe Giderleri   (Milyar TL)                                                                                          

      Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderler   

2017 YILI BÜTÇESİ

2018 YILI BÜTÇESİ

Tahmin

Gerçekleşme

Gerç.Or . (%)

Tahmin

Artış (%) 2018/2017

1-Faiz Hariç Giderler

587,6

621

105,6

691

17,6

 

Personel

162,6

162,1

99,7

183,1

12,6

SGK Devlet Primleri

27,1

27,2

0,3

30,8

13,6

Mal ve Hizmet Alımları

52,1

63,5

122

66

27

Cari Transferler (Sağlık, emeklilik ve sosyal yardımlar, mahalli idare payları, tarımsal destekler vb.)

249,7

271

108,5

299,4

20

Sermaye  (Yatırım) Giderleri 

66,2

70,5

106,5

68,8

4

Sermaye Transferler (Mahalli idareler v.b. kuruluşlara yapılan)

10,5

12,9

123

15,3

45,7

Borç verme

12,9

13,3

103

20,2

56,6

Yedek Ödenekler

6,4

0

0

7,3

14

2- Faiz Giderleri

57,5

56,7

98,6

71,7

24,7

GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI

645,1

677,7

105

762,7

18,2

     Not: 1-Küsuratlar yuvarlatılmıştır.

               Kaynak: 2018 Yılı MYBK Tasarısı/ Gerekçesi; Muhasebat Gn. Md. MYB İstatistikleri.

 

2017 yılı merkezi yönetim bütçesi  giderleri  32,6 milyar TL (%5) artışla 677,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı bütçe giderleri; (2017 yılı tahminlerine göre) 117,6 milyar TL  (%18,2) artırılmıştır.

 

Cari Transferler

Cari transfer giderleri ve faiz ödemelerindeki (ortalamnın üzerindeki) artış oranları özellikle dikkat çekmektedir. Cari transfer giderlerine  yönelik tahminde, bütçe gerçekleşme oranlarını etkileyecek boyutta hata yapıldığı görülmektedir.

2018 yılı bütçe giderleri içinde en büyük pay; 299,4 milyar TL ile ( %39 oranıyla) cari transferlere ayrılmıştır. Cari transfer giderlerini,  (% 24 oranı ile) personel giderleri izlemektedir. Gider büyüklükleri sıralamasında üçüncü sırayı 71,7 milyar TL (% 9,4 oranı ile) faiz ödemeleri almaktadır. 68,8 milyar TL yatırım giderlerinin ise  (% 9 oranıyla) dördüncü sırada yer alabildiği görülmektedir.

Bilindiği üzere transfer ödemeleri,  sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla yapılan karşılıksız ödemeleri kapsamaktadır. Nitelikleri ve bütçedeki payının büyüklüğü nedeniyle kamu maliyesi hakkında daha somut bilgiler elde edilebilmesi için cari transfer giderlerinin ayrıca incelenmesinde  yarar bulunmaktadır. Bu bağlamda özlü bir inceleme için  2017 yılında cari transfer harcamalarındaki gerçekleşmeler baz alınmıştır. 2017 yılı merkezi yönetim bütçesi  giderlerindeki birikimli (kümülatif) gerçekleşmelere göre giderlerin 271 Milyar TL (% 40'ını ) cari transfer giderleri oluşturmuştur.

2017 yılı MYB cari transfer giderlerindeki gerçekleşmelere  Tablo 3'de yer verilmiştir.

 

        Tablo: 3 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Cari Transfer Harcamaları Kümülatif Gerçekleşmeleri  ( Milyar TL)

S. No          

05-CARİ TRANSFERLER

271

1

Görev Zararları

63,9

-KİT'ler, TCZB/ T.Halk B., SYDTF vb. yapılan ödemeler.                                                 

- SGK  (Sigorta prim vb. destekler)

6,8

57,1

2

Hazine Yardımları

87

-SGK' ya Yapılan Yardımlar

-Mahalli İdarelere Yapılan  Hazine yardımları  (Denkleştirme ödeneği, İl Özel İda. görevli  eski Köy.Hiz.Md. per. üc. ödemeleri,  cadde ve sokak aydınlatma hizmetleri )

-Diğer Hazine Yardımları (DFİF/İşsizlik Fonu, Gençlik Spor İl Md. vb.)

76,4

 

1,7

 

8,9

3

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yardım (Siyasi partiler, dernekler, Ulusal Fon vb.)

3,4

4

Hane Halkına Yapılan Transferler (Okutulan öğrencilere burs, eğitim/sağlık/yiyecek/barınma amaçlı giderler)

41,4

 

5

Tarımsal Destekleme Ödemeleri

12,7

6-

Hane Halkına yapılan Diğer Transferler    ( Ekonomi Bakanlığı teşvik ödemeleri, Kobi desteği, doğal afetten zarar gören çiftçilere yardım, bireysel emekliliğe Devlet katkısı  vb.)

7,6

7

Sosyal Amaçlı Transferler   (SHÇEK, 2022 sayılı Kanun Aylık Ödemeleri ve diğer sosyal amaçlı yardımlar)

12,2

8

Yurtdışına Yapılan Transferler ( Kıbrıs/ Uluslar arası kuruluşlara katılım payları)

2,7

9

Gelirden Ayrılan Paylar

72,6

- Mahalli idareler payları

 -Fon payları (SSDF/SYDTF vb.)

-Gelirden Ayrılan Diğer Paylar  (TOKİ/TBB/TOBB/TSEK vb.)

60,7

11,6

0,3

       

                   Küsuratlar yuvarlatılmıştır.

                 Kaynak: Muhasebat Gn. Md. Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri.

 

Tablo incelenmesinden de anlaşılacağı üzere cari transfer giderlerinin yaklaşık %50 si ( 133,5 milyar TL) tek başına SGK'ya yapılmıştır. Bu rakam aynı zamanda merkezi yönetim gider bütçesinin % 20'sine karşılık gelmektedir. Merkezi yönetim bütçesi açısından en büyük "kara deliğin" SGK olduğu görülmektedir. ( Muhasebat, 2017)

Sosyal Güvenlik Kurumunun giderlerinin hatırlatması/konunun somutlaştırılması ve bütün olarak değerlendirilmesi bağlamında SGK'nın 2016 yılı gider bütçesi rakamları Tablo: 4' de gösterilmiştir.

                 Tablo:4  2016 Yılı  SGK  Gider Bütçesi     (Milyar TL)

 S.No    

  GİDERLER TOPLAMI

276,5

1-

SGK'dan Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri

- Emekli Aylık Ödemeleri ( Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıkları ,% 4 Ek Ödemeler,İkramiyeler, 2022 s.k.göre bağlanmış aylıklar vb.)

-Sağlık Giderleri (  Tedavi, ilaç ve sağlık malzemesi giderleri)

201,4

 

 

68

2-

  Diğer Giderler ( Yönetim, yatırım)

7

                 Küsuratlar yuvarlatılmıştır.

                 Kaynak: SGK 2016 Yılı Faaliyet Raporu.

 

2016 yılı gider bütçesi toplamı 276,5 milyar TL olan ve giderlerinin büyük bölümü cari transferlerden oluşan, gelirleri ile giderlerini karşılayamadığı ve 20,6 milyar açık verdiği  görülen SGK'ya, aynı yılın merkezi yönetim bütçesinden görev zararları ve Hazine yardımları kapsamında toplam 108 milyar TL ödenek transferi yapılmıştır. ( SGK Faaliyet, 2016)

( 2016 yılı merkezi yönetim bütçesi gider toplamı 584 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesinden SGK yapılmış Hazine yardımı elimine edildiğinde; SGK 2016 yılı gider bütçesinin, merkezi yönetim gider bütçesinin % 58'i oranında büyüklüğe eriştiği anlaşılmaktadır.)

 

Mal ve Hizmet Alımları

2017 yılında mal ve hizmet alımları ödeneğinde gerçekleşme; MSB, EGM ve J.Gn.K. savunma/güvenlik amaçlı  giderlerin de etkisi ile toplam % 22 artışla 63,5 milyar TL olmuştur. 2018 yılında ise mal ve hizmet alım ödeneklerinde geçen yılki gerçekleşmeye göre sadece % 4 oranında artış yapılmıştır.

 

Sermaye (Yatırım) Giderleri               

                  Sermaye giderleri için 2018 yılı bütçesinde, bir önceki yıl gerçekleşmiş olan (70,5 milyar TL)  giderin de altında kalan  (68,8 milyar TL ) ödenek ayrılmıştır. Yatırım ödeneklerinin yarısı; ulaştırma-haberleşme ile diğer kamu hizmetleri (iktisadi/sosyal)  sektörü arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Yatırımlar için eğitime (%20), tarıma (%14), sağlık için (% 10,7) oranında ödenek ayrılmıştır. Diğer sektörlerin ( imalat, madencilik, enerji, turizm, konut) tümü için ayrılabilmiş ödeneklerin toplamı 3,4 milyar TL olup yatırım ödeneklerinin sadece ( %5'i) oranındadır.

Diğer yandan, yatırım ödeneklerin merkezi yönetim kapsamındaki 217' yi aşkın  kuruluşlara göre dağılımının incelenmesinde; 68,8 milyar ödeneğin 3/4 ünün  13 kuruluş arasında paylaştırıldığı görülmektedir. Bu kuruluşlar için asgari 1, azami 9,7 milyar TL olacak ödenek ayrılmıştır. Yatırım ödeneklerinin büyüklüğü ile öne çıkan bu kuruluşlar,( ödenek miktarlarına göre yapılmış bir sıralamaya göre) KGM, DSİ, MEB, Ulaştırma/Sağlık/ EGM/Adalet/ Gıda ve Tarım/Yurtkur Gn.Md./ TÜBİTAK, İçişleri/MİT'ten oluşmaktadır.

Öte yandan AKP hükümetlerinin prestijli projelerinden olan Köylerin Alt yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)  için  900 milyon TL,  ayrıca Belediyelerin Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi için de  719,2 milyon TL ödenek ayrılmıştır. ( Yatırım Programı, 2018)

 

Faiz Giderleri

2017 yılında 56,7 milyar TL olarak gerçekleşen faiz giderleri için 2018 yılı bütçesinde ( %25,7 artış oranıyla) 71,7 milyar TL ödenek konulmuştur.Olası ekonomik nedenlerden de bağımsız olarak, 2018 yılında faiz giderlerinde artış olması beklenmektedir. Zira merkezi yönetimin 2016 yılındaki  brüt iç/dış borç stoku, 2017 yılı sonunda ( %15 oranında artışla)  876,4 milyar TL ulaşmıştır. ( Hazine İstatistikler, 2017)

 

Personel Giderler

Personel giderleri ve SGK Devlet primi ödemelerinde 2017 yılı bütçe gerçekleşmesi %100' e yakındır. 2018 yılında personel giderlerinde %12 oranında artış öngörülmüştür. Bütçe giderlerin % 24'ünü (SGK prim ödemeleri hariç) personel giderleri oluşturmaktadır. Önemi nedeniyle kamu idarelerinde istihdam edilen kamu personelinin sayıları ve statüleri hakkında özlü bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

30.06.2017 itibarıyla kamu sektöründe toplam 3.589.817 kişi istihdam edilmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı bir yıl öncesine göre 32.333 kişi azalmıştır.

2017 yılı itibarıyla istihdam edilen personelden, bütçe türlerine göre, 3.071.531 kişi merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinde; 323.722 kişi il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarda;  194.564 kişi de (KİT'ler vb.) diğer kamu idarelerinde görev yapmaktadır.

Kamu sektöründe görevli 3.589.817 personelin, % 79' u kadrolu (memur), %6 sözleşmeli, %10 'u işçi ve  % 4 'ü geçici/diğer personel statüsünde istihdam edilmektedir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde  kullanılabilir  kadro/pozisyonlara (boş olanlar dahil) sahip olmak bakımından ilk sırayı 1.125.087 rakamı ile MEB almaktadır. MEB'nı 364.181 kadro rakamı ile (mülga) Kamu Hastaneleri Kurumu, 327.557 rakamı ile EGM, 185.561 rakamı ile Adalet Bakanlığı ve 150.957 rakamı ile Diyanet İşleri Başkanlığının izlediği görülmektedir.

Cumhurbaşkanlığında ise 479 kadrolu, 787 sözleşmeli olmak üzere toplam 1266 personel kadro/pozisyonu bulunmaktadır. ( Gerekçe, 2018)

 

Örtülü Ödenek

2017 yılında örtülü ödenek giderleri olarak  gizli hizmet  ile diğer sermaye giderleri  tertibinden ( 1,997 +1,051) toplam olarak  3 milyar TL sarfedilmiştir. ( Muhasebat, 2017)

 

b)-Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Giderler

2017 yılı bütçe gerçekleşme rakamlarına göre 2018 yılı bütçe giderleri tahminlerinde  ortalama %12 oranında artış öngörülmüştür. Savunma hizmetlerindeki (%36)  ve  genel kamu hizmetlerindeki (25,5) oranındaki artışlar dikkat çekmektedir.

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2017 ve 2018 yılları bütçe giderleri ve toplam giderler içerisindeki oranları Tablo: 5'de  gösterilmiştir.

 

  Tablo: 5 2018 M.Y. Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu      (Milyar TL)    

 

2017 BÜTÇESİ

2018 BÜTÇESİ

Artış  % 2018/2017

Hizmetin Türü

Gerçekleşme

Dağılım %

Tahmin

Dağılım (%)

Genel Kamu

170,5

25

214

28

25,5

Savunma

30,8

4,5

41,9

5,5

36

Kamu Düzeni ve Güvenlik

53,4

7,9

58,5

7,7

9,5

Ekonomik İşler

91

13,4

97,8

12,8

7,4

Çevre Koruma

0,61

-

0,60

-

-1,6

İskan ve Toplum Refahı

9,1

1.3

7,1

1

-21,9

Sağlık

35,2

5,2

40,6

5,3

15,3

Dinlenme, Kültür ve Din

13,8

2

13,1

1,7

-5

Eğitim

113,6

16,8

124,3

16,3

9,4

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım

159,5

23,5

164,8

21,6

3,3

TOPLAM

677,7

100

762,7

100

12,5

            Not: 1-Küsuratlar yuvarlatılmıştır.

             Kaynak: 2018 Yılı MYBK Tasarısı;  Muhasebat MYB İstatistikleri.

 

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2018 bütçe giderlerinde en büyük pay, genel kamu hizmetlerine ayrılmıştır. Genel kamu hizmetleri payından sonra sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetler giderleri, üçüncü sırada da eğitim giderleri payları gelmektedir.

Eğitim hizmetleri için toplam giderlerin % 16,3'ü ayrılmış olmakla birlikte  bu payın büyük bir bölümünün personel giderlerine ait olduğu bilinmektedir.Nitekim 124,3 milyar TL eğitim sektörü ödeneğinden, yatırımlara (%11 oranında ) 14 milyar TL ayrılmıştır. Diğer yandan kamu idarelerindeki toplam personelin %27'si MEB çalışmaktadır. Bu yüzden MEB personel giderlerinin toplam giderlere oranı diğer kamu idarelerine göre oldukça yüksektir. (Örneğin 2016 yılında MEB'da 896.584 'ü EÖHS olmak üzere, toplam 977.893 personel görev yapmıştır. Aynı yıl SGK prim ödemeleri ile birlikte personel giderleri için toplam 60,3 milyar TL  ödeme yapılmıştır. Gerçekleştirilmiş personel giderleri MEB toplam giderlerin % 82 sine karşılık gelmektedir.) (MEB 2016, Faaliyet)

                     Tablo:6  Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018 Yılı M.Y. Bütçe Gelirleri    ( Milyar TL)                                                                                        

 

2017  YILI BÜTÇESİ

2018 BÜTÇESİ

Tahmin

Gerçekleşme

Ger.Oranı (%)

Tahmin

Artış (%) 2018/2017

1-Vergi Gelirleri

511

536

 104,9

599,4

17,2

 

Gelir

108,9

112,4

103,2

112,7

3,5

Kurumlar

46,2

52,9

114,5

65,8

42,4

Özel Tüketim

136,4

138,3

101,4

146,5

7,4

Dahilden Alınan KDV

57

55,6

97,5

66,0

15,8

İthalden Alınan KDV

83,7

99,6

119

107,8

28,8

MTV

11,3

10,8

95,6

13,6

20

BSMV

13

13,3

102,3

15,2

17

Damga

15,2

15,6

102,6

17,8

17

Harçlar

19,8

19,2

96,7

23,3

17,7

Diğer

19,5

18,3

93,8

20,7

 

2- Vergi Dışı Gelirler

73,2

71,2

 97,3

81,9

11,9

 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Mal/hizmet satışı, KİT ve kamu bankaları, kurumlar kârları,  kira vb. gelirler)

17,1

19,7

115,2

20,1

6

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

1,5

2,2

146,6

2,8

86

Diğer Gelirler (Faiz/para cezası, kişi ve kurumlardan alınan paylar vb.)

37,5

35,4

94,4

46,5

24

Sermaye Gelirleri (Taşınır/taşınmaz/menkul kıymet/hisse satışı vb.)

15,4

11,7

76

12

-22

Alacaklardan Tahsilat

1,6

2,1

131

0,45

-41

3- Özel Bütçeli Kuruluşların Öz Gelirleri

9,8

18,9

193

10,8

10,2

4- Düz. Den. Kurum Gelirleri

4,1

4,2

102,4

4,7

14,6

GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI                 

598,3

630,3

105,4

696,8

16,5

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Not: 1-Küsuratlar yuvarlatılmıştır.

               Kaynak: 2018 Yılı MYBK Tasarısı/Gerekçesi, Muhasebat Gn. Md. MYB İstatistikleri.

 

2018 yılı bütçe gelirlerinde geçen yılın bütçe tahminlerine göre  %16,5 oranında artış öngörülmüştür.  İthalden alınan KDV, Kurumlar Vergisi, MTV, Damga Vergisi, Harçlar ile vergi dışı diğer gelirleri için  ortalamanın üzerinde gelir artışı belirlenmiştir. Bu arada sermaye gelirlerinde (varlık satışlarında) azalma olacağı  tahmin  edilmiştir.

2018 yılı genel yönetim bütçe gelir tahminleri toplamı olan 681,3 TL nin; % 88'ini vergi gelirleri, %12 sini de vergi dışı gelirler oluşmaktadır.

2017 yılı bütçe gerçekleşmelerine göre vergi gelirlerinin sadece  176,8 milyar TL si  ( %  33' ü ) dolaysız  (gelir ve servetler üzerinden alınan) vergilerdir. (Hazine, 2017)  Vergi gelirlerinin % 63 gibi büyük bir bölümünün dolaysız vergilerden elde edildiği anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere dolaysız vergiler zengin/fakir ayrımı yapmadan, "zorunlu tüketim maddelerini" de kapsayacak şekilde tahsil edildiği için haksız ve adaletsiz bir uygulamadır.

Nitekim 2018 yılı bütçesinde tahmin edilmiş KDV gelirleri  bile tek başına, Gelir ve Kurumlar vergilerinden tahsil edileceği umulan rakamlara denk gelmektedir. KDV'den sonra bütçe gelirleri içinde ikinci sırada, yine dolaylı bir vergi olan  ÖTV yer almaktadır.

Sosyal adalet, gelir dağılımı, vergi adalet yönünden vergi gelirleri içindeki dolaysız vergilerin payının artırılması gerektiği açıktır.

 

C- Bütçe Dengesi

2017 yılı bütçesi  47,3 milyar TL  net borçlanma ile denkleştirilmiştir.

                 2018 yılı bütçe ödenekleri ile tahmini gelirler arasındaki 65, 9 milyar TL farkda net borçlanma ile karşılanacaktır. Bütçe gelirleri  giderleri karşılamaktan uzaktır.  2017 yılı bütçe gelirleri ile  giderlerin %90,4 karşılanabilmiştir. 2018 yılında bu oranın % 91,3 olması beklenmektedir.

2017 yılı bütçesinde faiz dışı fazla  9,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında faiz dışı fazlalık 5,8 milyar TL tahmin edilmiştir. Faiz dışı giderler artış eğilimi gösterdiğinden; faiz dışı fazlalığın son yıllarda  giderek küçüldüğü, dolaysıyla borç  asıllarından ödemelerin yavaşladığı anlaşılmaktadır.

                          

D- Diğer Konular

Hizmet Bedellerinde Kuruşlu Ücretler

Kamu personeline ilave olarak yaptırılacak bazı hizmetler karşılığında kamu personeline verilecek olan ve bütçe kanunlarıyla her yıl yeniden belirlenen  ücretler yine sembolik kaldığı görülmektedir.

                  Bu bağlamda;

ü  Ek ders vermekle görevlendirilen  öğretim üyelerine 31,67 TL,

ü  Konferans vermekle görevlendirilenlere 27 TL aşmamak üzere,

ü  Fazla çalışma yapan memurlara saat başına 1,97 TL,

ü  Devlet memurlarına  (24 saati geçen geçici görevleri için)  kadro/ek göstergelerine göre 38,75 – 51,60 TL arasında gündelik,

Ödenecektir.

 

               Aylık/Harçlık Ödemelerinde Artış

65 yaşını doldurmuş muhtaç/güçsüz vatandaşlara yapılan aylık ödemelerinde kullanılan gösterge rakamlarında; ASPB bağlı merkezlerde bakım ve rehabilitesi yapılan yaşlı ve engellilere ödenecek harçlıklara ilişkin gösterge  rakamlarında  artış  yapılarak  ilgililerin aylıklarında  (katsayı artışı dışında) kısmi iyileştirmeler yapılmıştır.Bu kesime Devletin atıfetinin esirgenmediği görülmektedir. (Tasarı, 2018)

 

Kamu İdarelerin Ait  Lojman/Sosyal Tesis ve Taşıt Sayıları

Genel bütçe kapsamında kamu idarelerine ait toplam 208.951 adet lojman/sosyal tesis bulunmaktadır. En fazla  lojman/sosyal tesise sahip kamu idareler  (sırası ile) MSB,EGM,MEB, Sağlık B. ve J.Gn. K. ve Adalet B. dır. Genel bütçe kapsamındaki diğer 38 kamu idaresinin sahip olduğu lojman/sosyal sayısı 24.105' dir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhtelif nitelikte 98.852 adet taşıtı vardır. Mevcut taşıtların 44.387'si  ( % 45 i )  EGM ait olup, altı personele bir taşıt isabet etmektedir. EGM'yi;  MSB, Sağlık B. izlemektedir. ( Gerekçe, 2018)

 

KAYNAKÇA

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller. http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10848,2018yilimybkanunutasarisipdf.pdf?0

2018 Yılı Bütçe Kanunu Gerekçesi. http://www.bumko.gov.tr/TR,54/butce-gerekcesi.html

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri. https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistik-detayi?tabId=1&pageId=2

2018 Yılı Yatırım Programı ( 15.01.2018 gün ve 30302 (M) sayılı R.G.)

2018-2020 Orta Vadeli Program. http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10807,2018-2020-orta-vadeli-programpdf.pdf?

Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı İstatistikleri. (https://www.hazine.gov.tr/kamu-finansmani-istatistikleri)

ASPB 2016 Yılı Faaliyet Raporu. http://www.sgk.gov.tr/2016FaaliyetRaporu.pdf

MEB 2016 Yılı Faaliyet Raporu. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/07172222_2016idarefaaliyetraporu.pdf

Vatandaş Bütçe Rehberi. http://www.bumko.gov.tr/TR,8098/vatandas-butce-rehberi.html


Rogg & Nok Haber Servisi:- Rogg & Nok Bağımsı Özgür Fikir, Düşünce yazar Grubu

E-Posta ile gönderilen veya direk Web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal/siyasal içerikli paylaşımlar TC Anayasasının;
MADDE 25: "Düşünce ve Kanaat Hürriyeti";
MADDE 26: "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti"
kapsamında Web sitemizde yapılmıştır.
Kişisel veya kurumsal Demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve/veya şiddet/baskı altına alınması, bu nedenle
"Yazar olan biz Hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısı ile olası her türlü anti-demokratik yasal girişimi",
TC Anayasası, AİHM ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz…

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Güvenlik Kodu: Guvenlik
Yorum
Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Rogg&Nok Haber- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Rogg&Nok Haber Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin roggnok@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir